top of page

Freeing the body: Freeing mind

ราคา

-

ระยะเวลา

ครั้งละ 2 ชม. 7 ครั้ง

เกี่ยวกับ Course

ปลดปล่อยร่างกาย: ปลดปล่อยจิตใจ


เวิร์กช็อปที่จะชวนคุณมาทำความรู้จักและรับรู้ถึงร่างกายและการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ช่วยปลดล็อคร่างกายจากท่าทางและการเคลื่อนไหวเดิมๆ ที่คุ้นชินในชีวิตประจำวัน เพิ่มทางเลือกในการเคลื่อนไหวและจัดการร่างกายอย่างหลากหลายและผ่อนคลาย รับรู้ถึงร่างกาย กล้ามเนื้อ ลมหายใจ และผัสสะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะ เสริมสร้างการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายและผัสสะของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเรียนรู้การจัดการกับความเครียดผ่านร่างกายและลมหายใจ


ครั้งละ 2 ชั่วโมง สำหรับเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน จำนวน 7 ครั้ง

ครูผู้สอน

Ashley Amerson

Ashley Amerson

ปปป

bottom of page