Gradient

จิตบําบัดด้วยละคร

กระตุ้นให้เรียนรู้การสื่อสารและแสดงออก เพิ่มความสามารถในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ 

Learning the Scripts

จิตบําบัดด้วยละคร

จิตบําบัดด้วยละครเปิดโอกาสให้ผู้รับการบัดสร้างกระบวนการจัดการตนเอง สร้างความเข้าใจในเหตุที่มา และผลที่เกี่ยวเนื่องจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านการทำงานกับเทคนิคทางการละคร ที่เชื่อมโยงการทำงานของร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก และความนึกคิด            

ผู้รับการบำบัดจะถูกกระตุ้นให้เรียนรู้การสื่อสารและแสดงออก เพิ่มความสามารถในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งพัฒนาทักษะการจัดการและแก้ไขปัญหาที่สามารถสร้างขึ้นให้กับตนเองได้