top of page
Tropical Leaves

ทีมจิตแพทย์และจิตบำบัด

The Oasis ก่อตั้งโดยทีมจิตแพทย์และจิตบำบัด แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ผู้ให้ความสำคัญกับแนวคิด ‘4 เสาหลักของสุขภาพ’ ได้แก่ กาย ใจ ครอบครัว และจิตวิญญาณ

Manissara_Katekaew_edited.jpg

Manissara Katekaew

แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

(Child and Adolescent Psychiatrist)

 

เริ่มแรกอยากเป็นหมอหลังจากชมภาพยนตร์เรื่อง Patch Adams ค่ะ ตั้งแต่ตอนนั้นก็คิดมาตลอดว่าหากเรียนจบเป็นหมอ ก็อยากเป็นคุณหมอที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ว่ายังคงทำให้รู้สึกอบอุ่นใจ แล้วชีวิตความเป็นหมอก็เริ่มต้นขึ้นตอนที่มีคนไข้นั่งอยู่ตรงหน้า นอกจากโรคที่รอรับการรักษาเหมือนเป็นปัญหาสุขภาพกายที่ต้องการการแก้ไข ยังมีเรื่องของสุขภาพใจ ภาพความเป็นหมอที่เคยนึกไว้ตอนรับชมภาพยนต์หวนกลับมา “หมอที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ว่ายังคงทำให้รู้สึกอบอุ่นใจ” กับคำถามที่เกิดในใจว่าเราเป็นแบบนั้นอย่างที่คิดไว้หรือยัง 

ตอนที่ทำงานในฐานะแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรู้สึกว่าชีวิตนักศึกษาจบใหม่นี้มีความหมายมากขึ้นตอนที่ได้ช่วยให้คนไข้พ้นจากอาการเจ็บป่วยทางกาย แต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจ หลายครั้งที่มองข้ามไป ไม่ใช่เพียงแต่ใจของคนไข้ รวมถึงใจหมอคนนี้เองด้วย ข้างในที่สะสมความสำเร็จจากการปัดเปล่าโรคภัยมันแห้งผาด ในวันนั้นภาพคุณหมอ Hunter Patch Adams ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง คุณหมอที่สวมจมูกแดงๆ ของตัวตลก (clown nose) ในหอผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง สร้างทั้งความสุขและความหวังในบรรยากาศห้องพักทึมๆ เทาๆ ให้สว่างไสว  เผลอคิดกับตัวเองว่าหากทำแบบนี้ได้คงทำให้ชีวิตความเป็นหมอถูกเติมเต็มมากขึ้น จึงตัดสินใจเรียนต่อสาขาจิตเวชโดยเลือกเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าวันหนึ่งได้รักษาเด็กหนึ่งคนให้กลับมามีความสุข หรือใช้ชีวิตตามปกติได้ คนในครอบครัวก็จะพลอยพ้นจากความทุกข์ ความกังวล ความรู้สึกผิด ที่ก่อตัวขึ้นพร้อมกับปัญหาของเด็กๆ เหล่านั้นไปด้วย หรือแม้บางโรค บางอาการ หรือผู้ป่วยบางรายจะไม่สามารถเยียวรักษาให้หายได้ แต่อย่างน้อยก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้ผู้ป่วย และครอบครัว เห็นหนทาง ความหวังดี และความพยายามของทุกคนที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้มีชีวิตที่ดำเนินต่อไป แม้ความสำเร็จของการรักษาอาจไม่ใช่การหายขาดจากการเป็นโรค แต่เป็นโอกาสที่คนคนหนึ่งได้มีชีวิตต่อไปเพื่อค้นหาความหมายและคุณค่าในตนเอง เหมือนประโยคหนึ่งในภาพยนตร์ที่หมอประทับใจ

Education

 • พ.ศ. 2562 : ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

 • พ.ศ. 2558-2562 : หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • พ.ศ. 2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Experience 

 • พ.ศ. 2557 - 2558 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

 • พ.ศ. 2557 - 2558 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 • พ.ศ. 2558 - 2562 : แพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : อาจารย์แพทย์พิเศษ แผนกจิตเวชศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา

 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (part-time) โรงพยาบาลพะเยาราม คณะกรรมการ

 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการศูนย์ให้คำปรึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์/งานวิจัย

 • พ.ศ. 2562 : ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • พ.ศ. 2562 : ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตากสิน

วิทยากร

 • พ.ศ. 2562 : วิทยากรโครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 1 และ 2 จัดโดยศูนย์ให้คำปรึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • พ.ศ. 2562 : วิทยากรอบรมอาจารย์ประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง "ความเป็นครูกับการดูแลนักเรียน" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 • พ.ศ. 2562 : วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นและบทบาทของคุณครู ในการป้องกันและดูแลเด็กนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ

 • สิรินัดดา ปัญญาภาส, มนิสสรา เกตุแก้ว และฑิฆัมพร หอสิริ. (2562). การศึกษานำร่อง ถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการลดความรู้สึกถูกตีตราสำหรับผู้ปกครองของผู้ป่วยโรค สมาธิสั้น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

วางแผนการรักษาด้านจิตบำบัดกับ The Oasis
คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

oasis2.png
oasis1.png
bottom of page