Gradient

จิตบำบัดคู่สมรส

พื้นที่ทำนุบำรุงความสัมพันธ์ผ่านการพูดคุยและเรียนรู้ปัญหาระหว่างกันในคู่สมรส
เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

คู่โรแมนติก

จิตบำบัดคู่สมรส Couple Therapy

ในกระบวนการจิตบำบัดสำหรับคู่สมรส หรือคู่รัก นักจิตวิทยาจะช่วยเปิดพื้นที่ให้คู่สมรสได้พูดคุยถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกัน ในบรรยากาศที่ทั้งสองฝ่ายต่างได้รับการรับฟังและไม่ถูกตัดสิน ระหว่างพูดคุย นักบำบัดจะเป็นสื่อกลางช่วยสะท้อนให้ทั้งคู่เข้าใจปัญหาหรืออุปสรรคที่เป็นกำแพงในความสัมพันธ์

 

ท่านจะได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการรับฟังกันและกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจความคิดความรู้สึกของอีกฝ่าย เกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยพัฒนาสัมพันธภาพของท่านให้แนบแน่น หากในกรณีที่คู่สมรสหรือคู่รักอยู่ระหว่างการตัดสินใจจะแยกทางหรือหย่าร้าง นักจิตวิทยาจะเอื้อให้คุณทั้งคู่ลดบรรยากาศความขัดแย้ง และหันหน้ามาพูดคุยตกลงกันด้วยความเข้าใจ

*ผู้รับบริการสามารถเลือกรับบริการนี้ในรูปแบบออนไลน์ได้