Gradient

บริการสุขภาพจิตสำหรับองค์กร

เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานได้อย่างตรงจุด

People During Workshop

บริการดูแลสุขภาพจิตภายในองค์กรแบบครบวงจร

ในยุคปัจจุบัน การดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น เราตระหนักดีถึงความต้องการและความจำเป็นนี้ จึงพร้อมเป็นอีกแรงสนับสนุนที่ช่วยจัดสรรบริการดูแลสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน ทั้งในองค์กรขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

 

บริการดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงานสามารถจัดทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น ผ่านกระบวนการจิตบำบัดที่ช่วยให้พนักงานได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการสำรวจจัดการปัญหา และผ่านกระบวนการของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยดูแลใจและพัฒนาศักยภาพภายในของพนักงาน ซึ่งทางเราสามารถออกแบบให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะ บนพื้นฐานความเข้าใจในธรรมชาติของพนักงาน ให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

นอกจากประโยชน์ทางตรงที่พนักงานจะได้รับ เราในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตยังสามารถประมวลวิเคราะห์ภาพรวมจากการให้บริการ กลั่นกรองเป็นข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำแก่องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานได้อย่างตรงจุด