top of page
Tropical Leaves

ทีมจิตแพทย์และจิตบำบัด

The Oasis ก่อตั้งโดยทีมจิตแพทย์และจิตบำบัด แพทย์หญิงกุลธิดา วงศ์ปราการสันติ
ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ผู้ให้ความสำคัญกับแนวคิด ‘4 เสาหลักของสุขภาพ’ ได้แก่ กาย ใจ ครอบครัว และจิตวิญญาณ

S__158023716.jpg
Jutipat Manomaivibul

แพทย์หญิง จุติภัสร์ มโนมัยวิบูลย์ 

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

(Child and Adolescent Psychiatrist)

Jutipat Manomaivibul, M.D.

Education

  • 2560 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • 2565 วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

WORK EXPERIENCE

  • 2565 – ปัจจุบัน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน

  • 2561 – 2565 แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 2560 – 2561 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วางแผนการรักษากับ The Oasis คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด
ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวช นักจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ

oasis2.png
oasis1.png
bottom of page