Gradient

การเล่นบำบัด

ส่งเสริมพัฒนาการด้วยการเล่นให้เด็ก ๆ ได้เป็นตัวเองอย่างมีความสุข

พร้อมเรียนรู้การจัดการปัญหาในสภาพแวดล้อมที่สนุกและปลอดภัย

เรียนศิลปะ

การเล่นบำบัด

การเล่นบำบัด คือการนำ ‘การเล่น’ ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็ก มาช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของพวกเขา ทั้งร่างกาย สติปัญญา การเข้าสังคม อารมณ์และจิตใจ เด็กจะได้ระบายปัญหาและความรู้สึกคับข้องใจผ่านสื่อการเล่นรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่อึดอัดที่ต้องอธิบายเป็นคำพูด พวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะจัดการปัญหาจนเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง ส่งผลให้แต่ละวันเป็นไปอย่างมีความสุขและสบายใจมากขึ้น

 

กระบวนการนี้นักเล่นบำบัดจะจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนตัว เด็กจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกมั่นคง ได้รับการเอาใจใส่และการยอมรับจากนักบำบัด เพื่อให้พวกเขากล้าเล่นกล้าเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ โดยภายในห้องเล่นจะมีอุปกรณ์ด้านศิลปะ ดินเหนียว บ้านตุ๊กตา ตุ๊กตาแบบต่าง ๆ หุ่นมือ ฯลฯ จัดเตรียมไว้ให้เด็ก ๆ ใช้ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และทัศนคติที่มีต่อสิ่งรอบตัวออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

*ผู้รับบริการสามารถเลือกรับบริการนี้ในรูปแบบออนไลน์ได้