top of page
Gradient

การเล่นบำบัด โดยนักจิตบำบัด
จิตแพทย์ หมอจิตเวช

ส่งเสริมพัฒนาการด้วยการเล่นให้เด็ก ๆ ได้เป็นตัวเองอย่างมีความสุข
พร้อมเรียนรู้การจัดการปัญหาในสภาพแวดล้อมที่สนุกและปลอดภัย

เรียนศิลปะ

การเล่นบำบัด

การเล่นบำบัด คือการนำ ‘การเล่น’ ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็ก มาช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของพวกเขา ทั้งร่างกาย สติปัญญา การเข้าสังคม อารมณ์และจิตใจ เด็กจะได้ระบายปัญหาและความรู้สึกคับข้องใจผ่านสื่อการเล่นรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่อึดอัดที่ต้องอธิบายเป็นคำพูด พวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะจัดการปัญหาจนเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง ส่งผลให้แต่ละวันเป็นไปอย่างมีความสุขและสบายใจมากขึ้น

 

กระบวนการนี้นักเล่นบำบัดจะจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนตัว เด็กจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกมั่นคง ได้รับการเอาใจใส่และการยอมรับจากนักบำบัด เพื่อให้พวกเขากล้าเล่นกล้าเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ โดยภายในห้องเล่นจะมีอุปกรณ์ด้านศิลปะ ดินเหนียว บ้านตุ๊กตา ตุ๊กตาแบบต่าง ๆ หุ่นมือ ฯลฯ จัดเตรียมไว้ให้เด็ก ๆ ใช้ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และทัศนคติที่มีต่อสิ่งรอบตัวออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

 

*ผู้รับบริการสามารถเลือกรับบริการปรึกษานักจิตบำบัด
ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ก่อนเริ่มกิจกรรมได้

วางแผนการรักษากับ The Oasis คลินิกจิตเวช กรุงเทพ

ขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช จิตบำบัด ปรึกษาจิตแพทย์ หมอจิตเวชผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอบถามค่ารักษาโรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

oasis2.png
oasis1.png
bottom of page