top of page
Gradient

บทความสุขภาพจิต

รวมบทความน่ารู้ จากทีมให้คำปรึกษาของ The Oasis

เล่นแบบเลอะเทอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์


รายการ Kids จะเล่น EP.3


“การเล่นเลอะเทอะ” หรือ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Messy Play” หมายถึงการเล่นที่มุ่งเน้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสและร่างกายตนเอง เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กให้ดีขึ้น เป็นการปล่อยให้เด็กได้สำรวจและค้นพบการคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางความรู้สึกต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวของตัวเด็กเอง โดยเด็กต้องได้เล่นกับสื่อต่าง ๆ เช่น โคลน ทราย น้ำ ดินเหนียว แป้งโดว์ สี หรือ สื่ออุปกรณ์ใด ๆ ที่มีพื้นผิวสัมผัสที่หลากหลาย

ประโยชน์ของการเล่นเลอะเทอะ

  1. พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก

  2. สร้างประสบการณืให้เด็กเข้าใจผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆมากขึ้น

  3. ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสหลายๆอย่างพร้อมกัน เช่น มือ ตา

  4. เด็กเข้าใจการทำงานของร่างกาย รู้จักวางขอบเขตและจัดการวางแผนการเล่นพื้นที่ที่จำกัดได้

  5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆ

  6. ส่งเสริมจินตนาการ

  7. ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาเมื่อต้องสื่อสาร

  8. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

  9. ช่วยแก้ปัญหาในเด็กที่มีความอ่อนไหวทางประสาทสัมผัส

  10. ช่วยให้เด็กจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น


ดู 80 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page